EP.9 Sai lo hit สายโลหิต 2538 ตอนที่ 9

สายโลหิต 2538 ความรักระหว่างนายทหารยอดฝีมือกับธิดาสาวคนเล็กของช่างทองหลวงที่ดำเนินไปพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแผ่นดิน การปกป้องแผ่นดินเกิดให้รอดพ้นจากข้าศึก ความเสียสละของคนในชาติ สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย

EP.9 Sai lo hit สายโลหิต 2538 ตอนที่ 9 Created: 2 ต.ค. 2023